Amedeo
OUT OF YOUR LEAGUE

Search

Privacy Policy

Out Of Your League

gevestigd te Alkmaar (1817 BH), Wognumsebuurt 12 (handelsregisternummer 74253417)

De verdere contactgegevens zijn te vinden op de website: www.outofyourleague.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met β€œons”, β€œwij”, β€œwe” of β€œonze”.

 

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee bedoeld: www.outofyourleague.nl

 

Cookies

Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.

Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.

 

 

Persoonsgegevens

 1. Algemeen. Wij houden digitale en/of fysieke dossiers aan van onze modellen, opdrachtgevers/klanten en relaties. Het kan zijn dat wij daarbij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit ter uitvoering van de met onze modellen, opdrachtgevers/klanten gesloten overeenkomsten en (voor zover daar geen overeenkomst voor is), voor het verkrijgen van opdrachten en voor het aanleggen van ons bestand.
 2. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Naam, adres, woonplaats;
  • Telefoonnummer, e-mailadres;
  • Geboortedatum, leeftijd;
  • Geslacht;
  • Lichaamsmaten;
  • Talenten en bekwaamheden
  • Opleiding:
  • Beeldmateriaal;
  • IBAN nummer en overige betaalgegevens;
  • Kopie ID-bewijzen;
  • Nationaliteit;
  • KVK nummer en BTW nummer;
  • Opdrachtgever, vergoeding;
  • Kopie benodigde reisdocumenten;
  • Verzekering polis;
 3. Verstrekking aan derden. Persoonsgegevens van onze modellen/medewerkers verstrekken wij alleen aan:
  • De belastingdienst; Wij zijn jegens de belastingdienst op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken en met de belastingdienst te delen;
  • (Potentiele) Opdrachtgevers, voor zover dat nodig is in het kader van hetgeen hierboven onder sub 2 is vermeld;
  • Andere bij de overeenkomst betrokkenen zoals reisbureaus, vliegtuigmaatschappijen, hotels, vervoersmaatschappijen, voor zover dat nodig is in het kader van hetgeen hierboven onder sub 2 is vermeld;
  • Wij kunnen ook gebruik maken van diensten van derden, zoals fotografen, visagisten, stylisten. Hierbij kan het voorkomen dat we persoonsgegevens delen. We doen dit alleen indien dat nodig of nuttig is voor hetgeen hierboven onder sub 2 is vermeld;
  • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan (andere) andere derden, tenzij dat nodig is voor hetgeen hierboven onder sub 2 is vermeld.
 4. Onze leveranciers of dienstverleners. Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens.
 5. Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens voor een periode dat een model/medewerker bij ons ingeschreven staat. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming.
 6. Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens verkrijgen; van onze modellen/medewerkers, opdrachtgevers, collega-concurrenten, van de belastingdienst, van een accountant of administrateur, via openbare bronnen zoals sociale media.
 7. Openbaarmaking. Op onze website en sociale media zoals Instagram, Facebook en Youtube, publiceren we persoonsgegevens van e modellen. (Het gaat dan om de naam, geslacht, beeldmateriaal en andere persoonskenmerken.) We doen dit ter uitvoering van de met modellen gesloten overeenkomsten, om zodoende opdrachten te verwerven. Het is technisch mogelijk voor derden om deze gegevens te kopiΓ«ren. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij hebben op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

 

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende:

 • Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt;
 • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren;
 • Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken.

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

 

Klachten

Indien u meent dat uw privacy rechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Β 

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-10-2019.